Privacyverklaring Schuldwisser


1. Bedrijfsgegevens
Naam: Schuldwisser
Adres: Wagenstraat 154 K
Postcode en plaats: 2512 BB Den Haag
KvK nummer: 71389636
E-mail: schuldenwisser@hotmail.com

2. Verwerken van (persoons)gegevens
Schuldwisser verwerkt geen persoonsgegevens, wel wordt er data verzameld bij het gebruik
maken van de applicatie. De dataverzameling heeft betrekking op:
- Het vastlopen van de applicatie;
- Hoe vaak de applicatie wordt gedownload;
- Hoe vaak de applicatie wordt gebruikt;
- Op welk tijdstip de applicatie wordt gedownload

3. Doeleinden
Schuldwisser gebruikt de dataverzameling voor:
- Het verlenen van toegang tot de applicatie;
- Het gebruik maken van de functionaliteiten binnen de applicatie;
- Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van de applicatie;
- Productontwikkeling;
- Het bepalen van strategie en beleid.

4. Bewaartermijn
Schuldwisser bewaart de (persoons)gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze
privacyverklaring genoemden doeleinden te bereiken. Gegevens worden opgeslagen in de
database van Schuldwisser.

5. Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden
Schuldwisser gaat vertrouwelijk met de (persoons)gegevens om. De gegevens die via de applicatie
wordt verzameld, worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit op grond van de wet wel gedaan
moet worden.

6. Gegevensbeveiliging
Schuldwisser doet er alles aan om de (persoons)gegevens op de best mogelijke manier te
beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Dataverwerking gaat via het internet
en hierbij zijn er altijd risico’s. Ondanks dat Schuldwisser veiligheidsmaatregelen neemt kan zij de
veiligheid van de data niet garanderen. Het gebruik van de applicatie is dan ook op eigen risico.

7. Wettelijke rechten
De gebruiker van de applicatie mag Schuldwisser vragen om inzage in de gegevens die van jou
zijn opgeslagen. Gebruiker kan Schuldwisser verzoeken gegevens te wijzigen, aan te vullen of te
verwijderen. Dit kan gedaan worden door Schuldwisser een e-mail te sturen via
schuldenwisser@hotmail.com .

8. Wijzigingen in de privacyverklaring
Schuldwisser behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Het verdient
dan ook aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat de gebruiker van
eventuele wijzigingen op de hoogte is.

9. Klachten
Natuurlijk helpt Schuldwisser u graag als u een klacht hebt over onze verwerking van de
(persoons)gegevens. U kunt echter ook een klacht indienen bij de zogenaamde ‘Autoriteit
Persoonsgegevens’, die toezicht houdt op het verwerken van persoonsgegevens.